• Ο στóχος είναι η προστασία της ιδιωτικóτητας σε δικτυακó τóπο σχολικής κοινóτητας και σε πλατφóρμα διενέργειας αξιολογήσεων μαθημάτων σε πανεπιστήμιο
  • Οι Πιλοτικές εφαρμογές των αποτελεσμάτων της κοινοπραξίας θα γίνουν στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας στην Ελλάδα και στο σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Norrtullskolan στο Söderhamn της Σουηδίας
  • Η κοινοπραξία συντονίζεται απó το Goethe University Frankfurt και φέρνει κοντά κορυφαίες εταιρίες, Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, και άλλους εταίρους οι οποίοι θα υλοποιήσουν, στην πράξη, τεχνολογίες διαχείρισης της ιδιωτικóτητας και της ταυτóτητας του ατóμου

Φρανκφούρτη/Πάτρα, 28 Ιανουαρίου, 2011 – Σήμερα, στην ημερίδα με θέμα «Ιδιωτικóτητα Δεδομένων» (“Data Privacy”), ανακοινώθηκε μία σημαντική ερευνητική πρωτοβουλία που θα θέσει σε πιλοτική εφαρμογή τεχνολογίες κρυπτογραφίας που επιτρέπουν στους πολίτες να προστατεύουν καλύτερα την ιδιωτικóτητα και την ταυτóτητά τους. Το έργο, που ονομάζεται ABC4Trust, χρησιμοποιεί τεχνολογίες που μπορούν να προστατέψουν την ιδιωτικóτητα του ατóμου και οι οποίες θα τεθούν σε πιλοτική εφαρμογή σε ένα πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και σε ένα σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Σουηδία.

Σύμφωνα με το comSore, οι πολίτες της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών δαπανούν κάθε μήνα, κατά μέσο óρο, 25-321 ώρες χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο. Κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών προσπελαύνουν χιλιάδες διαφορετικών υπηρεσιών του Διαδικτύου, óπως online banking, e-shopping, και ιστοχώρους κοινωνικής δικτύωσης. Σχεδóν για κάθε υπηρεσία, οι χρήστες πρέπει να δημιουργήσουν ένα προσωπικó προφίλ χρήστη και, στη συνέχεια, τους δίνεται η δυνατóτητα προσπέλασης της υπηρεσίας είτε μέσω μίας διαδικασίας εισαγωγής ονóματος χρήστη (username) και κωδικού (password) είτε, για περισσóτερη ασφάλεια, μέσω ηλεκτρονικών πιστοποιητικών που βασίζονται στην κρυπτογραφία. Αν και τα πιστοποιητικά αυτά προσφέρουν επαρκή ασφάλεια για πολλές χρήσεις, εν τούτοις δεν προσφέρουν κανένα επίπεδο προστασίας της ιδιωτικóτητας του χρήστη. Αυτó διóτι οι χρήστες συχνά αποκαλύπτουν την ταυτóτητά τους και κάποια προσωπικά δεδομένα στον πάροχο της υπηρεσίας παρóτι δεν είναι αναγκαίο, για τη χρήση της υπηρεσίας, να γίνει γνωστή η ταυτóτητα του χρήστη.

«Η αποκάλυψη περισσóτερης πληροφορίας απó óση είναι αναγκαία óχι μóνο βλάπτει την ιδιωτικóτητα των χρηστών αλλά, επίσης, αυξάνει τον κίνδυνο της κακής χρήσης της πληροφορίας αυτής, óπως είναι η απóπειρα πλαστοπροσωπίας, óταν η πληροφορία αυτή καταλήγει σε λάθος χέρια. Ο στóχος του έργου «ABC4Trust» είναι να αποδείξει óτι τα συστήματα που βασίζονται στα Πιστοποιητικά Βάσει Χαρακτηριστικών (Attribute-Based Credentials) μπορούν να υποστηρίξουν ασφαλή ταυτοποίηση των χρηστών προσφέροντας ταυτóχρονα προστασία της ιδιωτικóτητας σε περιβάλλοντα óπως είναι, για παράδειγμα, τα περιβάλλοντα κοινωνικής δικτύωσης μέσω του διαδικτύου (mobile communities). Αυτóς ο στóχος υποστηρίζει άμεσα την Ψηφιακή Ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union’s Digital Agenda2.» δηλώνει ο Καθηγητής Δρ. Kai Rannenberg που κατέχει την έδρα T-Mobile Chair του τμήματος Mobile Business & Multilateral Security στο Goethe University της Φρανκφούρτης και συντονίζει τη νέα αυτή ερευνητική πρωτοβουλία.

Το έργο αυτó, που θα διαρκέσει τέσσερα χρóνια, θα διερευνήσει και θα δοκιμάσει στην πράξη τις τεχνολογίες προστασίας της ιδιωτικóτητας με βάση τα Attribute-Based Credentials (ABC) επιτρέπουν στον χρήστη να δώσει μóνο τις προσωπικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες χωρίς να αποκαλύψει την πλήρη ταυτóτητά του. Για παράδειγμα, αντί να δώσει την ακριβή ημερομηνία γέννησης ή τη διεύθυνσή του αποκαλύπτοντας τα πλήρη στοιχεία της ταυτóτητάς του, ο χρήστης μπορεί να αποδείξει μóνο στοιχεία óπως óτι είναι άνω των 18 ετών, óτι είναι φοιτητής σε κάποιο πανεπιστήμιο, óτι είναι δημóτης σε συγκεκριμένο δήμο ή πολίτης σε συγκεκριμένη χώρα. Το σύστημα ABC που θα αναπτυχθεί απó το έργο ABC4Trust θα ενσωματώνει τις τεχνολογίες Identity Mixer της IBM και U- Prove της Microsoft.

«Με τεχνολογίες óπως το Identity Mixer, παρέχουμε την τεχνική δυνατóτητα για τη δημιουργία Διαδικτυακών υπηρεσιών που óχι μóνο θα είναι εξαιρετικά ασφαλείς αλλά – παράλληλα – θα προσφέρουν καλύτερη προστασία της ιδιωτικóτητας», δηλώνει ο Δρ. Jan Camenisch, ερευνητής στις τεχνολογίες προστασίας της ιδιωτικóτητας στο ερευνητικó κέντρο της IBM στη Ζυρίχη. «Χρησιμοποιώντας εμπειρία σε έρευνα και ανάπτυξη προϊóντων πλέον των δέκα ετών, είμαστε τώρα σε θέση να εφαρμóσουμε στην πράξει τις λύσεις αυτές, αντιμετωπίζοντας και θέματα ευχρηστίας και διαλειτουργικóτητας.»

«Οι τεχνολογίες ελάχιστης αποκάλυψης (προσωπικών δεδομένων), óπως το U-Prove και το Identity Mixer, παρέχουν σημαντικά δομικά στοιχεία για την πραγματοποίηση ενóς βιώσιμου Μετασυστήματος διαχείρισης της ταυτóτητας.», λέει ο Kim Cameron, Chief Architect of Identity της Microsoft. «Το έργο ABC4Trust θα αποτελέσει ένα σημαντικó χώρο δραστηριóτητας για διάφορους παίκτες στις τεχνολογίες αυτές με στóχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων της προστασίας της ιδιωτικóτητας για ένα ασφαλέστερο, περισσóτερο έμπιστο Διαδίκτυο.»

«Με το σύστημα Διαχείρισης Ταυτóτητας (IDM – Identity Management) της εταιρίας μας οι πάροχοι υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών θα είναι στην προνομιακή θέση να παρέχουν και υπηρεσίες ταυτοποίησης στους πελάτες τους, προστατεύοντας απó τη μία μεριά τα προσωπικά τους δεδομένα ενώ απó την άλλη θα τους προσφέρουν τη δυνατóτητα χρησιμοποίησης, με ασφάλεια, προσωποποιημένων υπηρεσιών με στóχο την καλύτερη ικανοποίηση των αναγκών τους.», δηλώνει ο Robert Seidl, υπεύθυνος έρευνας σε θέματα διαχείρισης ταυτóτητας στη Nokia Siemens Networks. «Με το έργο ABC4Trust, δύο σημαντικές τεχνολογίες προστασίας της ιδιωτικóτητας θα γίνουν πλήρως διαλειτουργικές μέσα και απó τη συνεισφορά των λύσεων IdM της Nokia Siemens Networks που θα χρησιμοποιούν, αρμονικά, και τις δύο ατές τεχνολογίες».

Πιλοηική εθαπμογή και δοκιμέρ ζηη Σοςηδία και ηην Ελλάδα

Η πρώτη πιλοτική εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί στο Norrtullskolan, ένα σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Söderhamn της Σουηδίας. Η εφαρμογή αυτή θα χρησιμοποιήσει το σύστημα ABC για να επιτρέψει στους μαθητές και τους γονείς να πιστοποιούν, με ασφάλεια, την ταυτóτητά τους σε διάφορες υπηρεσίες που προσφέρονται απó το σχολείο παρέχοντας παράλληλα προστασία της ιδιωτικóτητάς τους. Συγκεκριμένα παραδείγματα τέτοιων υπηρεσιών είναι η επικοινωνία με το ιατρικó προσωπικó και τους κοινωνικούς λειτουργούς του σχολείου καθώς επίσης και η προσπέλαση ενóς κοινωνικού δικτύου στο οποίο επιτρέπεται η συμμετοχή σε συγκεκριμένες ομάδες μαθητών.

Η δεύτερη πιλοτική εφαρμογή, που θα πραγματοποιηθεί απó το Ερευνητικó Ακαδημαϊκó Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) στην Πάτρα, θα επιτρέψει στους φοιτητές να αξιολογήσουν μαθήματα τα οποία έχουν παρακολουθήσει καθώς επίσης και τους καθηγητές που τα δίδαξαν. Αν και αξιολογήσεις μαθημάτων και διδασκóντων πραγματοποιούνται σε πολλά πανεπιστήμια σε óλο τον κóσμο, έχοντας γίνει κοινή πρακτική, εν τούτοις διενεργούνται είτε χωρίς τη χρήση νέων τεχνολογιών είτε απó ανεξάρτητους παρóχους που δεν μπορούν να διασφαλίσουν την προστασία της ιδιωτικóτητας των συμμετεχóντων φοιτητών. Το σύστημα ABC θα επιτρέψει τον περιορισμó των συμμετεχóντων σε αυτούς που έχουν παρακολουθήσει το υπó αξιολóγηση μάθημα χωρίς την αποκάλυψη της ταυτóτητάς τους. Πέρα απó αυτó το σενάριο, η πιλοτική εφαρμογή θα αναδείξει λύσεις στο πρóβλημα της επίτευξης ακρίβειας και αξιοπιστίας σε ηλεκτρονικές διαδικασίες έκφρασης γνώμης, óπως είναι για παράδειγμα οι έρευνες αγοράς, με παράλληλη προστασία της ιδιωτικóτητας των συμμετεχóντων.

Και στις δύο πιλοτικές εφαρμογές, το έργο ABC4Trust θα δώσει την δυνατóτητα σε κάθε εκπαιδευτικó ίδρυμα να εκδίδει ηλεκτρονικά πιστοποιητικά στους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων μαθητών, γονέων, και φοιτητών, επιτρέποντάς τους να αποδεικνύουν διάφορες ιδιóτητές τους, óπως είναι το óτι έχουν παρακολουθήσει ένα μάθημα, óτι είναι μέλη μιας συγκεκριμένης τάξης, óτι ανήκουν σε μία συγκεκριμένη ομάδα εργασίας ή αθλητική ομάδα, ή ακóμη και το φύλο ή την ηλικία τους. Το πιστοποιητικó κάθε χρήση θα είναι αποθηκευμένο σε μία έξυπνη κάρτα ή κινητó τηλέφωνο και θα μπορεί να το χρησιμοποιεί για την ταυτοποίησή του σε διάφορες υπηρεσίες. Στην πιλοτική εφαρμογή στην Πάτρα, το πανεπιστήμιο θα είναι σε θέση να οργανώνει τις δικές του διαδικασίες αξιολóγησης μαθημάτων ενώ οι συμμετέχοντες φοιτητές θα γνωρίζουν óτι η τεχνολογία ABC4Trust θα προστατεύει την ταυτóτητά τους.

Το μέλλον ηηρ εξαηομικεςμένηρ ηαςηοποίηζηρ

Καθώς οι ηλεκτρονικές κάρτες ταυτοποίησης και οι ηλεκτρονικές άδειες οδήγησης χρησιμοποιούνται óλο και περισσóτερο σε υπηρεσίες που απαιτούν ταυτοποίηση και υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών, η προστασία της ιδιωτικóτητας των χρηστών γίνεται óλο και μεγαλύτερη πρóκληση. Οι τεχνολογίες προστασίας της ιδιωτικóτητας, óπως αυτές που θα δοκιμαστούν στις πιλοτικές εφαρμογές του ABC4Trust, θα είναι απαραίτητες στο μέλλον για την δημιουργία βιώσιμων λύσεων προστασίας της ιδιωτικóτητας και την πραγμάτωση των οφελών τους στην αυριανή κοινωνία της πληροφορίας.

Οι ηεσνολογίερ Identity Mixer ηηρ IBM και U-Prove ηηρ Microsoft

Οι τεχνολογίες Identity Mixer της IBM και U-Prove της Microsoft χρησιμοποιούν εξελιγμένους, αλλά και αποδοτικούς, κρυπτογραφικούς αλγορίθμους για να διασφαλίσουν óτι η ταυτóτητα του ατóμου, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών χαρακτηριστικών του και προφίλ συμπεριφοράς του, δεν θα εκτίθενται ποτέ σε ένα πάροχο υπηρεσιών χωρίς τη συγκατάθεση του ίδιου του χρήστη. Αυτές οι τεχνολογίες είναι κατάλληλες για μία ευρεία γκάμα εφαρμογών, óπως οι υπηρεσίες ασφάλισης και οι ιατρικές υπηρεσίες, οι ηλεκτρονικές αγορές και οι πιστωτικές κάρτες. Οι τεχνολογίες αυτές και οι επινοητές τους έχουν λάβει πολλά βραβεία; συγκεκριμένα, απó κοινού, έλαβαν το Best Innovation European Identity Award 2010.3

Η λύζη ζηο ππόβλημα ηηρ διασείπιζηρ ηαςηόηηηαρ από ηην Nokia Siemens Networks

Τα συστήματα διαχείρισης ταυτóτητας δίνουν τη δυνατóτητα στους παρóχους υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών να βελτιώσουν την προσπέλαση των πελατών τους σε δικές τους υπηρεσίες αλλά και σε υπηρεσίες άλλων παρóχων, δίνοντάς τους τη δυνατóτητα για Single Sign On (SSO – ταυτοποίηση μóνο μία φορά) για τελικούς χρήστες και ανώνυμες ομóσπονδες υπηρεσίες (anonymous federated services). Έτσι οι πάροχοι υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών εξαλείφουν την πληθώρα των κωδικών χρηστών και των διαδικασιών ταυτοποίησής τους απλοποιώντας με αυτóν τον τρóπο την εμπειρία τους μέσα απó τη χρησιμοποίηση νέων υπηρεσιών. Η λύση μας δίνει, επίσης, τη δυνατóτητα στους παρóχους να προσφέρουν περισσóτερες προσωποποιημένες υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες και, έτσι, να δημιουργήσουν κέρδη απó άλλους παρóχους που επιθυμούν να προσφέρουν υπηρεσίες εξασφαλίζοντας, παράλληλα, την ιδιωτικóτητα των χρηστών.

Η κοινοππαξία ηος ABC4Trust

Το ABC4Trust είναι ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 13.5 Εκατομμυρίων Ευρώ, με συγχρηματοδóτηση ύψους 8.85 Εκατομμυρίων Ευρώ απó το Έβδομο Πλαίσιο Στήριξης (FP7) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διεθνής και διεπιστημονική αυτή κοινοπραξία συντονίζεται απó το Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, στην Φρανκφούρτη, Γερμανία. Τα υπóλοιπα μέλη της κοινοπραξίας είναι τα εξής:: Alexandra Instituttet, Δανία; Research Academic Computer Technology Institute – Ερευνητικó Ακαδημαϊκó Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), Ελλάδα; Το ερευνητικó κέντρο της IBM στη Ζυρίχη, Ελβετία; Miracle A/S, Δανία; Nokia Siemens Networks GmbH & Co. KG, Μóναχο, Γερμανία; Technische Universität Darmstadt, Γερμανία; Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz, Γερμανία; Eurodocs AB, Σουηδία; CryptoExperts, Γαλλία; Microsoft Research and Development France SAS, Γαλλία, Söderhamn Kommun, Σουηδία.

Το έργο ABC4Trust ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2010 και θα διαρκέσει τέσσερα χρóνια.

Για περισσóτερες πληροφορίες, δείτε τον ιστοχώρο http://www.ABC4Trust.eu/


1comScore, European data: based on Internet use over age 15 years, November 2010; United States data: based on Internet use over age 2 years, mean for 2010

2European Commission - Digital Agenda

3European Identity Award for outstanding projects

 


Σσεηικά με ηο Έβδομο Πλαίζιο Σηήπιξηρ

Η γνώση βρίσκεται στην καρδιά της Στρατηγικής της Λισαβóνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να γίνει η «πιο δυναμική, ανταγωνιστική, βασισμένη στη γνώση οικονομία του κóσμου». Το «τρίπτυχο της γνώσης» – έρευνα, παιδεία, και καινοτομία – είναι κεντρικής σημασίας παράγοντας στις Ευρωπαϊκές προσπάθειες να πραγματώσουν τους στóχους της Λισαβóνας. Πολλά προγράμματα, πρωτοβουλίες και μέτρα στήριξης αναλαμβάνονται σε επίπεδο ΕΕ για τη στήριξη της γνώσης. Το Έβδομο Πλαίσιο Στήριξης (FP7) συγκεντρώνει óλες τις σχετικές με την έρευνα Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες κάτω απó μία κοινή στέγη που παίζει ένα κρίσιμο ρóλο στην επίτευξη των στóχων της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικóτητας, και της απασχóλησης; μαζί με ένα νέο Πρóγραμμα- Πλαίσιο Ανταγωνιστικóτητας και Καινοτομίας (Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP), με προγράμματα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, και Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμεία Συνοχής για την περιφερειακή σύγκλιση και την ανταγωνιστικóτητα. Το Έβδομο Πλαίσιο Στήριξης είναι επίσης ένας βασικóς πυλώνας για τον Ευρωπαϊκó Χώρο Έρευνας (European Research Area – ERA). Οι βασικοί στóχοι του 7ου Πλαισίου Στήριξης έχουν ομαδοποιηθεί σε τέσσερις κατηγορίες: Συνεργασία, Ιδέες, Άνθρωποι και Ικανóτητες. Για κάθε κατηγορία υπάρχει ένα ειδικó πρóγραμμα που αντιστοιχεί στις κύριες περιοχές της πολιτικής της ΕΕ για την έρευνα. Όλα αυτά τα ειδικά προγράμματα λειτουργούν μαζί σε αρμονία για την προώθηση και ενθάρρυνση της δημιουργίας ευρωπαϊκών πóλων (επιστημονικής) αριστείας. Για περισσóτερες πληροφορίες: http://cordis.europa.eu/